A eshte astrologjia shkence ekzakte?

Në disa mënyra, astrologjia dhe horoskopi mund të duken si shkence ekzakte. Ai përdor njohuri shkencore rreth trupave qiellorë, si dhe mjete shkencore të tingullit, si tabela me yje. Disa njerëz përdorin astrologjinë për të gjeneruar pritje për ngjarjet e ardhshme dhe personalitetet e njerëzve, ashtu si idetë shkencore gjenerojnë pritjet. Dhe disa pretendojnë se astrologjia mbështetet nga prova – përvojat e njerëzve që mendojnë se astrologjia ka punuar për ta. Por edhe me këto gracka të shkencës, a është astrologjia vërtet një mënyrë shkencore për t’iu përgjigjur pyetjeve?
Këtu do të përdorim Listën e Kontrollit të Shkencës për të vlerësuar një mënyrë në të cilën përdoret zakonisht astrologjia. Shikoni nëse mendoni se kualifikohet si shkencore!

Fokusohet në botën natyrore?


Premisa themelore e astrologjisë është se trupat qiellorë – dielli, hëna, planetët dhe yjësitë – kanë ndikim mbi ose janë të ndërlidhura me ngjarjet tokësore.
Astrologjia përdor një sërë rregullash në lidhje me pozicionet dhe lëvizjet relative të trupave qiellorë për të gjeneruar parashikime dhe shpjegime për ngjarjet në Tokë dhe tiparet e personalitetit njerëzor. Për shembull, disa forma të astrologjisë parashikojnë që një person i lindur menjëherë pas ekuinoksit të pranverës ka shumë të ngjarë të bëhet një sipërmarrës.
Përdor ide të testueshme?
Disa pritje të gjeneruara nga astrologjia janë aq të përgjithshme saqë çdo rezultat mund të interpretohet si i përshtatshëm për pritjet; nëse trajtohet në këtë mënyrë, astrologjia nuk mund të testohet. Sidoqoftë, disa kanë përdorur astrologjinë për të gjeneruar pritje shumë specifike që mund të verifikohen kundër rezultateve në botën natyrore. Për shembull, sipas astrologjisë, shenja e zodiakut ndikon në aftësinë e dikujt për të komanduar respekt dhe autoritet. Meqenëse këto tipare janë të rëndësishme në politikë, mund të presim që nëse astrologjia shpjegonte me të vërtetë personalitetet e njerëzve, shkencëtarët do të kishin më shumë të ngjarë të kishin shenja zodiakale që astrologët i përshkruajnë si “të favorshme” ndaj shkencës. 1 Nëse përdoret për të gjeneruar pritje specifike si kjo, astrologjike idetë janë të testueshme.


Në disa raste kur astrologjia është përdorur për të gjeneruar pritje të testueshme dhe rezultatet janë ekzaminuar në një studim të kujdesshëm, provat nuk mbështesnin vlefshmërinë e ideve astrologjike.2 Kjo përvojë është e zakonshme në shkencë – shkencëtarët shpesh testojnë ide që rezultojnë të Të jesh gabim. Sidoqoftë, një nga shenjat dalluese të shkencës është që idetë modifikohen kur justifikohen nga provat. Astrologjia nuk i ka ndryshuar idetë e saj në përgjigje të provave kontradiktore.

Horoskopi i gazetës

Shumë parashikime astrologjike shfaqen në gazeta – jo në vendet ku do të shqyrtohen nga komuniteti shkencor. Përfshin komunitetin shkencor?
Ndarja e gjetjeve dhe vlerësimi kritik i rezultateve të të tjerëve nuk janë pjesë integrale e praktikimit të astrologjisë. Një astrolog mund të shkojë në tërë karrierën e tij ose të saj dhe të mos paraqesë gjetje në një takim shkencor ose të publikojë një artikull të vetëm. Kur astrologët botojnë, këto artikuj zakonisht nuk rishikohen nga kolegët ose botohen në vendet ku do të shqyrtohen në mënyrë kritike nga komuniteti shkencor.
Studimet shkencore që përfshijnë astrologjinë janë ndalur pasi janë përpjekur dhe dështuar të përcaktojnë vlefshmërinë e ideve astrologjike. Deri më tani, nuk ka asnjë rast të dokumentuar të astrologjisë që të kontribuojë në një zbulim të ri shkencor.


Shkencëtarët nuk presin që të tjerët të bëjnë kërkime për të mbështetur ose kundërshtuar idetë që ata propozojnë. Në vend të kësaj, ata përpiqen të provojnë idetë e tyre, të përpiqen të dalin me kundër argumente dhe hipoteza alternative dhe, në fund të fundit, të heqin dorë nga idetë kur justifikohen nga provat. Nga ana tjetër, astrologët nuk duket se i shqyrtojnë me rigorozitet idetë astrologjike që ata pranojnë. Siç pasqyrohet nga niveli minimal i kërkimit në terren, ata rrallë përpiqen të testojnë argumentet e tyre në mënyra të drejta. Përveç kësaj, komuniteti astrologjik kryesisht injoron provat që bien ndesh me idetë e tij.